ISSN 1311-8668 
    ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


     BG ENG

  За списанието

Редакционна колегия Указания към авторите Абонамент

  година/книжка

     2024
           кн.1/2024
     2023
         кн.3-4/2023
           кн.2/2023
           кн.1/2023
     2022
         кн.3-4/2022
           кн.2/2022
           кн.1/2022
     2021
           кн.4/2021
           кн.3/2021
           кн.2/2021
           кн.1/2021
     2020
           кн.4/2020
           кн.3/2020
           кн.2/2020
           кн.1/2020
     2019
           кн.4/2019
           кн.3/2019
           кн.2/2019
           кн.1/2019
     2018
            кн.4/2018
          
кн.3/2018 
          
   кн.2/2018
          
   кн.1/2018
     2017

          кн.4/2017
          кн.3/2017 
          кн.2/2017 
            кн.1/2017
    2016
          кн.4/2016
          кн.3/2016
          кн.2/2016
          кн.1/2016
       2015

           кн.4/2015
             кн.3/2015

           кн.2/2015
 
            кн.1/2015
   2014
          кн.3-4/2014
             кн.2/2014
             кн.1/2014

   2013  
          кн.3-4/2013
             кн.2/2013
             кн.1/2013
   2012  
             кн.4/2012
             кн.3/2012
             кн.2/2012
             кн.1/2012
   2011  
             кн.4/2011
             кн.3/2011
             кн.2/2011
             кн.1/2011
   2010   
          кн.3-4/2010
             кн.2/2010
             кн.1/2010
   2009   
          кн.3-4/2009

             кн.2/2009
             кн.1/2009

   2008   
             кн.4/2008
          кн.2-3/2008
             кн.1/2008
   2007   
          кн.3-4/2007
             кн.2/2007
             кн.1/2007
   2006   
          кн.3-4/2006
             кн.2/2006
             кн.1/2006
   2005   
          кн.3-4/2005
             кн.2/2005
             кн.1/2005
   2004   
             кн.4/2004
             кн.3/2004
             кн.2/2004
             кн.1/2004
   2003
            кн. 4/2003
            кн. 3/2003
            кн. 2/2003
            кн. 1/2003
    2002
             кн.1/2002
    2001
             кн.1/2001

EEEP

         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Списание "Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС)"(ISSN 1311-8668), което се издава от 2001 г., е академично списание, в което след рецензиране се публикуват: научни и научно-приложни статии; обзорни материали по актуални научни проблеми и научни дискусии; нови тероретични и иновативни разработки; представят се международни и национални институции; отпечатват се рецензии на книги и друга информация, свързана с дейността на дружеството. От 2001 г. са издадени над 60 броя с статии на български и английски езици. Списанието е издание на "Националното дружество по екологично инженерство и опазване на околната среда", основано през 1997 г. в София.

Годишно се издават 4 книжки по 5 печатни коли, формат 60 х 84 х 8.

Основните рубрики на списанието са: "Човек и биосфера", "Микроорганизми и околна среда", „Екологична биотехнология”, "Технологии за пречистване", "Биоинформатика и биоавтоматика", "Екологично и устойчиво земеделие", "Лесобиология", "КОсмически технологии и мониторинг на околна среда", "Нови разработки", "Национални и международни научни форуми", "Екологични институции и организации", "От нашия опит". Освен постоянните, при специални случай се откриват и нови рубрики, като например  дискусии по определен важен за страната екологичен проблем или на значимо научно постижение. Рубриките се водят от членове на редколегията, която включва хабилитирани специалисти, между които един редовен член (академик) и един дописен член на БАН  и 11 професори и доценти, а също и 7 чуждестранни учени.

Списанието се разпространява у нас и в чужбина. То е предназначено за специалисти в областта на екологията и екологичното инженерство, изследователи от научни звена, преподаватели във висши учебни заведения, млади учени, докторанти и студенти.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕТО

Издателят на списанието единствен притежава отговорността да определя кои от научните статии или материали, представени в списанието, трябва да бъдат  публикувани. Решението за публикуване се основава на предложенията на рецензентите. Издателят се основава на политиката на Редакционната колегия на списанието и се ограничава от законови изисквания за репродуциране и липсата на плагиатство. Главният редактор може да вземе решението си заедно със заместниците си и рецензентите. Рецензентите са анонимни и оценяват съдържанието на представените материали, като могат също така да правят забележки и предложения към авторите с оглед подобряване на качеството им. Авторите са задължени да представят оригинални материали, които не са били публикувани преди това на какъвто и да е език. Законите и правилата за репродуциране трябва да се спазват от авторите.

Всеки вид на плагиатство представлява неетично поведение и е недопустимо. Авторите трябва да попълват и изпратят по Е-майл подходяща ДЕКЛАРАЦИЯ.

ПРОЦЕС НА РЕЦЕНЗИРАНЕ

Списанието ЕИООС следва процедурата за бързо оценяване с оглед значително намаляване на времето за публикуване. След първоначално оценяване от Главния редактор ръкописите се изпращат на анонимни рецензенти, определени от Редакционната колегия или от Главния редактор. При необходимост броят на рецензентите може да бъде увеличен. Те се избират главно измежду членовете на Редакционната колегия, като един от тях е от чужбина.

Изисква се рецензентите да оценят следните качества на ръкописа (http://ecoleng.org/EEEP_review_form.doc): оригиналност, методология, приноси за областта, качество на представяне на резултатите, качество на резюмето и изводите, както и на реферирането на предишни представителни публикации. Рецензентите могат да приемат ръкописа, да го отхвърлят или да изискват корекции на стила или на съдържанието. Те изпращат рецензията си най-късно 30 дни след получаването на ръкописа. Крайното решение за публикуване се взема на заседание на Редколегията въз основа на получените резултати.

Когато рецензентите изискват преработка на ръкописа, авторът/рите трябва критично да приемат забележките и препоръките, направени от рецензентите и да върнат обратно в редакцията преработените версии в 7-дневен срок или съгласно изисканото време от Главния редактор. Новата версия на ръкописа се изпраща отново на рецензентите, които може да изискат нова преработка на материала.

Статиите и всички материали се изпращат по Е-майл на ecoleng@abv.bg

СЪГЛАСИЕТО ЗА РЕПРОДУЦИРАНЕ трябва да бъде подписано и изпратено по Е-майл на ecoleng@abv.bg или journal@ecoleng.org 
        
Всички броеве на сп. ЕИООС се архивират в Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

   Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ISSN 1311–8668; eISSN 2367–8429) се реферира и индексира в известни международни бази данни като DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, TIB (Leibniz Information Centre for Science and Technology acting in the capacity of the German National Library of Science and Technology, Academic Resource Index (ResearchBib), ZDB (ZeitsriftenDatenBank), WorldWideScience, CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) и др.

    Списанието притежава DOI от CrosRef.

         Годишен абонамент може да бъде направен в редакцията на списанието (цена 50 лв.)

        Адрес на редакцията:

        НД "Екологично инженерство и опазване на околната среда"
        София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл.26
        тел.: 02 979 36 14 ; (+359) 889 711 888
        E-mail: ecoleng@abv.bg
                       journal@ecoleng.org
   
                                                                                                                                          
© 2020 EEEP        The EEEP site and its metadata are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License