EEEP 1/ 2018


СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционнa колегия                     i-iv

Редакционен коментар

Х. Найденски                    3-4

I. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

Биотрансформация на използваните средст­ва за лична хигиена на космонавти и на растителни отпадъци, приложима в систе­мите за жизнеобезпечаване на космичес­ките екипажи

В. Илин, Д. Коршунов, Е. Дешевая                      5-23

Термодинамичнa прогноза за разработване на нови екологични биотехнологии и получаване на полезни продукти от отпадъци

О. Таширев, В. Говоруха, О. Суслова, Х. Таширева, О. Хаврилюк                     24-35

Култивиране на суспендирани култури и биофилм на Acidithiobacillus Ferrooxidans JCM 3863 в присъствието на медни йони и при високи концентрации на железни йони

К. Лазарова, В. Маматаркова                  36-44

II. ЕКОЛОГИЧНО И УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Екоетични проблеми свързани със засолени и солни почви в Азeрбайджан

Г. Мамедов                45-51

Оценка на материали за компостиране за устойчиво селско стопанство
E
. Марков, Н. Катиджотес, Е. Златарева, С. Маринова                    52-57

Характеристика на почви от клас Fluvisols в находище на чакъл и пясъци “Крива бара“, София, България

В. Илинкин, Д. Димитров, П. Желев                58-65

III. АГРОЕКОЛОГИЯ

Основни природни фактори, влияещи върху екологосъобразно устойчиво селско стопанство

А. Садовски                    66-72

Симулиране на микрогравитация в микробиологични експерименти по определяне на биодеградационна активност
П.Ангелов                    73-83

III. ЕКОЛОГИЧНИ ФОРУМИ

XII Национална научна конференция с международно участие  ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2018

07- 09 юни 2018, Пловдив                 84-85 

 

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА КОСМОНАВТИ И НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ПРИЛОЖИМА В СИСТЕМИТЕ ЗА ЖИЗНЕОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЕКИПАЖИ

Илин, В.К., Коршунов, Д.В., Дешевая, Е.А.

Резюме: В тази статия се обсъжда възможността за прилагане на анаеробно разграждане с цел намаляване и стабилизиране на органичната фракция от твърди отпадъци, генерирани по време на полети с пилотирани космически кораби. Изследвана е култура от Trihoderma viridae, способна да използва субстрати, съдържащи целулоза, при мезофилни условия. Щамът е изолиран от вътрешността на Международна космическа станция.

Основната цел на работата е да се изследва способността на култура от Trihoderma viridae да консумира продуктите от анаеробно разграждане на тъкани от марля в условията на космически полети, т.е. като субстрат за култивиране на гъбичките са течни среди, образувани след разграждането на марлените кърпички от термофилните клостридии. При условията на космически полет културата на Trihoderma viridae намалява общата концентрация на летливите органични примеси, останали след биоразграждането на марлята от 34 mg/m3 до 5 mg/m3. Броят на определяните летливи съединения намалява почти два пъти. Извършените проучвания показват, че последващото очистване на течни продукти от хидролизата на тъкани от марля с помощта на целулозни гъбички може да бъде ефективен компонент за утилизация на лични хигиенни материали с помощта на микробни общности в условията на космически полети. Също така, при наземни условия, течните продукти от биоразграждането на растителни отпадъци бяха допълнително пречистени с помощта на общност от аеробни бактерии. Хроматографският и мас спектрометричен анализ показаха, че консорциумът съставен от аеробни мезофилни бактерии активно консумира продукти, присъстващи в растителни хомогенати.

Ключови думи: биоразграждане, анаеробно разграждане, отпадъци от целулоза, Trihoderma viridae, пилотирани полети на космически кораби, условия на микрогравитация


BIOTRANSFORMATION OF USED MEANS OF PERSONAL HYGIENE OF COSMONAUTS AND VEGETABLE WASTE AS APPLIED TO LIFE SUPPORT SYSTEMS FOR SPACE CREWS

Ilyin V.K., Korshunov D.V., Deshevaya E.A.

Abstract: In this paper a possibility of applying anaerobic digestion for reduction and stabilization of the organic fraction of solid wastes generated during piloted spacecraft flights is discussed. The culture of Trihoderma viridae, capable of utilizing cellulose-containing substrates under mesophilic conditions, was studied. The strain was isolated from the internal environment of the ISS. The main purpose of the work was to test the ability of Trihoderma viridae culture to consume the products of anaerobic decomposition of gauze tissue under space flight conditions, i.e. Substrate for the cultivation of the fungus served as liquid media, formed after the decomposition of thermophilic clostridia gauze wipes. Under conditions of space flight, the culture of Trihoderma viridae reduced the total concentration of volatile organic impurities remaining after the biodegradation of gauze from 34 mg / m3 to 5 mg / m3. The number of detectable volatile compounds decreased almost twice. The carried out researches have shown that the post-cleaning of liquid products of hydrolysis of gauze fabric with the help of cellulolytic fungi can be an effective component of utilization of cosmonaut hygiene items with the help of microbial communities in space flight conditions. Also under terrestrial conditions, the liquid products of biodegradation of plant wastes were further purified with the help of a community of aerobic bacteria. Chromatomass-spectrometric analysis showed that the consortium composed of aerobic mesophilic bacteria actively consumed products present in vegetable homogenates.

Keywords: biodegradation, anaerobic digestion, cellulose containing wastes, Trihoderma viridae, piloted spacecraft flights, microgravity conditions

up

ТЕРМОДИНАМИЧНA ПРОГНОЗА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ЕКОЛОГИЧНИ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ПРОДУКТИ ОТ ОТПАДЪЦИ

 Олександър Таширев, Вира Говоруха, Олга Суслова, Хана Таширева, Олеся Хаврилюк

Резюме: Целта на настоящата работа е да се разработят ефективни екологични биотехнологии, които да позволят да се спре замърсяването на околната среда с широк спектър от токсични вещества и те да се превърнат в продукти с висока търговска стойност. За създаването на нови универсални екологични биотехнологии е използван методът на термодинамичния прогнозен алгоритъм. Отличителните характеристики на биотехнологиите включват: 1) бързо и ефективно изхвърляне на широка гама от опасни за околната среда отпадъци (разлагане на хранителни и селскостопански отпадъци, синтетични органични съединения и отпадни води, съдържащи метали и др.); 2) повишаване ефективността на биотехнологиите, дължащи се на прилагането на избрани почвени анаеробни микроорганизми; 3) получаване на широка гама ценни продукти: газообразни горива (водород, метан), твърдо гориво (неферментирал лигнин и остатъци от целулоза), концентрат от цветни метали (мед, хром и др.) и чиста вода; 4. способност за мащабиране и възпроизвеждане на типични технологии с определена цел. Получените инженерни и технологични параметри на универсалните биотехнологии показват перспективите за тяхното мащабно промишлено изпълнение.

Ключови думи: термодинамични прогнози, биотехнологии, опасни за околната среда съединения, синтетични органични съединения, метални отпадни води, биохидроген, биометан


tHERMODYNAMIC PREDICTION FOR DEVELOPMENT OF NOVEL ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGIES andVALUABLE PRODUCTS FROM WASTE OBTAINING

 Oleksandr Tashyrev, Vira Hovorukha, Olga Suslova, Hanna Tashyreva, Olesya Havryliuk

Abstract: The aim of the work was to develop effective environmental biotechnologies enabling to stop pollution of environment with a wide range of toxicants and transform them into commercially valuable products. Using the method of thermodynamic prediction algorithm to create new universal environmental biotechnologies was developed. Distinctive features of biotechnologies include: 1. fast and efficient disposal of a wide range of environmentally hazardous waste (decaying food and agricultural waste, synthetic organic compounds, and metal-containing waste water, etc.); 2. increase the efficiency of biotechnologies due to application of selected soil anaerobic microorganisms; 3. obtaining of a wide range of valuable products: gaseous fuels (hydrogen, methane), solid fuel (unfermented lignin and cellulose residues), concentrate of nonferrous metals (copper, chromium, etc.) and clean water; 4. ability to scale and replicate typical technologies of designated purpose. Obtained engineering and technological parameters of universal biotechnologies indicate the prospects of their large-scale industrial implementation.

Keywords: thermodynamic prediction, biotechnologies, environmentally hazardous compounds, synthetic organic compounds, metal-containing waste water, biohydrogen, biomethane

up

КУЛТИВИРАНЕ НА СУСПЕНДИРАНИ КУЛТУРИ И БИОФИЛМ НА ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS JCM 3863 В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДНИ ЙОНИ И ПРИ ВИСОКИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНИ ЙОНИ
Кристина Лазарова
, Вяра Маматаркова
Резюме:
Бактериите Acidithiobacillus ferrooxidans се прилагат в много биотехнологични процеси като биоизлугване на метали от нискокачествени руди и в някои процеси с екологично значение като пречистване на отпадни води и газове, отстраняване на метали от твърди отпадъци.

Суспендираните култури и биофилмът на Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 са култивирани в две среди - с 15 и 18 g/l начална концентрация на железни йони. Биофилмът и суспендираните култури са култивирани в пет последователни цикъла във всяка хранителна среда в присъствие на 5 g/l медни йони, до пълното окисление на железните йони. Накрая е измерена дебелината на биофилма.

Средните скорости на окисление бяха сравнени за всеки цикъл на култивиране. При последователно култивиране на суспендирани клетки и биофилм в среда 15К след добавяне на медни йони средните скорости намаляват в първите три цикъла, след това  се увеличават в цикли 4 и 5. При последователно култивиране на суспендирани клетки в среда 18К средните стойности са различни за всички цикли . В биофилм в среда 18K след добавяне на медни йони има намаляване на средните стойности в сравнение с първия цикъл, но те остават постоянни в следващите цикли. Сравнението на средните стойности на окисление на железни йони показва, че при биофилмите те са по-високи, отколкото при суспендираните култури.

В резултат на представеното изследване може да се направи заключение, че биофилмът е по-подходящ за промишлени биотехнологични процеси в присъствие на медни йони и високи концентрации на железни йони.

Ключови думи: Acidithiobacillus ferrooxidans, биофилм, медни йони, висока концентрация на железни йони

CULTIVATION OF SUSPENDED CELL CULTURES AND BIOFILM OF ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS JCM 3863 IN PRESENCE OF COPPER IONS AND HIGH CONCENTRATIONS OF FERROUS IONS
Kristina Lazarova, Vyara Mamatarkova

Abstract:
Bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans are implemented usually in many biotechnological processes as bioleaching of metals from low grade ores and in some processes with ecological importance as purification of waste waters and gases, removal of metals from solid wastes.

Suspended cultures and biofilm of Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 cultivated in two media – with 15 and 18 g/l initial concentration of iron ions. Biofilm and suspended cultures have been cultivated in five consecutive cycles in each nutrient medium in presence of 5 g/l copper ions to complete oxidation of ferrous to ferric ions. In the end the biofilm thickness has been determined.

Mean rates of oxidation were compared for each cycle of cultivation. In consecutive cultivation of suspended cells and biofilm in medium 15K after addition of copper ions the mean rates decrease in first three cycles, after that they increase in cycles 4 and 5. In consecutive cultivation of suspended cells in medium 18K the mean rates are different for all cycles. In biofilm in medium 18K after addition of copper ions there is decrease of mean rates compared to the first cycle, but they stay constant in the next cycles. Comparison of mean rates of ferrous ions oxidation shows that in biofilm they are higher than in suspended cultures.

From results of presented research we can make the conclusion that the biofilm is better than suspended cells for industrial biotechnological processes in presence of copper ions and high concentrations of ferrous ions.

Keywords: Acidithiobacillus ferrooxidans, biofilm, copper ions, high concentration of ferrous ions

up

ЕКОЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАСОЛЕНИ И СОЛНИ ПОЧВИ В АЗEРБАЙДЖАН

Мамедов, Гариб Шамил Оглу

Резюме: Засоляването на обикновени почви в Азeрбайджанската република заема специално място в екоетичните проблеми. Солните почви са разпространени широко в Азeрбайджан. Приблизително 60% от общата площ на почвите на долината Kur-Araz, която е 2,2 милиона хектара, e среднo и силно засолена. Освен това солените почви се разпространяват в районите на Сиязан-Семгайт, в района на Джейранхол, в автономната република Накчиван и в други части на Азербайджан. Като цяло умерените и интензивно солените почви на територията на нашата република се състоят от 1,3 милиона хектара обща площ. Това означава, че 15% от територията на републиката страда от този екологичен проблем. В резултат на проведените изследвания е установено, че 565481 хектара от 1444,9 хил. хектара или 47,6% от общо напояваните, подходящи за земеделие почви в страната са станали засолени в различни степени (152898 хектара или 27% от тях са малко засолени, 146235 ха или 25,9% средно засолени, 223838 ха или 39,6% силно засолени, 42510 ха или 7,5% солени почви), 508,3 хиляди хектара (29,0%) с различна степен на соленост (385037 ха или 75,8% от слабо засолените, 102110 ха, или 20,1% средно засолени, 21123 ха или 4,1% силно засолени). В резултат на оценката на напояваните почви беше установено, че 385,1 хил. хектара са недостатъчни; в допълнение 103,4 хил. хектара са почвите, където нивото на подпочвените води е в близост до повърхността, 115,1 хиляди хектара са силно солена почва, 166,6 хиляди хектара са показани като основна причина за комбинирания ефект на двата фактора. Основният проблем при промиването на почвата е отстраняването на соли от нея, в участъка където се разпространяват растителните корени. Коренът на растението се разпростира един метър под горния слой почва. Тъй като повечето селскостопански култури или кореновите им системи са изцяло или частично разпределени под един метър, този слой се нарича продуктивен. Леките и средно-механично съставни почви са лесни за очистване, тъй като тяхната способност за изтичане на вода е висока.

Същността на технологията за измиване на ленти е зоната, определена за промиване, която е разделена на успоредни 3-5 линии, в зависимост от разстоянието между зоните на изтичане. Ширината на централната секция е 100 м, а краищата на лентите са разделени на 50 метра.

Първото промиване започва със заливане на централната зона с вода, във втория етап - средните ивици, а в третия етап - заливането на крайните ивици продължава. Районът е подготвен за измиване обикновено при периодично измиване. Леглата, заровени с вода, трябва да се изчакат за поглъщане на вода до дълбочина от 1,5-2,0 м. След това районът трябва да се напоява отново. По този начин промиването продължава до достигане на необходимата изискуема норма.

Ключови думи: екоетични проблеми, количество на солта, производство, гранулометричен състав на подпочвените води

ECOETHIC PROBLEMS OF SALINE AND SALTY SOILS IN AZERBAIJAN
Mamedov, Garib Shamil Oglu

Abstract: Salinization of plain soils in Azerbaijan Republic has a special place within the ecoethic problems. Saline soils spread widely in Azerbaijan. Approximately about 60% of the Kur-Araz lowland soils witch’s total area is 2.2 million hectares, became medium and strongly saline soils. In addition, saline soils are spread in Si­yazan-Sumgait, Jeyranchol areas, in the Nakhchivan Autonomous Republic and other areas of Azerbaijan. In general, moderate and intensive saline soils in the territory of our Republic consist of 1.3 million hectare total area. It means that 15% of the territory of the Republic has suffered this Ecoethicproblem. As a result of carried investigations it was defined that, 565481 hectares of the 1444.9 thousand hectares or 47.6% of total irrigated suitable for agriculture soils of the country, became saline in different degrees (152898 ha or 27% of this less saline, 146235 ha or 25.9% average saline, 223838 ha or 39.6% intensive saline, 42510 ha, or 7.5% salty soils), 508.3 thousand hectares (29.0%) of the different saline degrees (385037 ha or 75.8% of the low saline, 102110 ha, or 20.1% average saline, 21123 ha or 4.1% intensive saline)

In the result of assessment of irrigated soils it was defined that 385.1 thousand hectares of sil is insufficient; in addition 103.4 thousand hectares of soil where the level of ground water near the surface, 115.1 thousand hectares of intensive saline soil, 166.6 thousand hectares are shown as the main reason for the combined effect of both factors.

The main issue of sail washing is removal of salts from soil where plant roots spread. Plant roots spread layer implies one meter upper layer of the soil. Because, most of the agricultural crops or their root systems are in whole or partially spread under one meter. This layer is called a report layer. Light and medium mechanical composition soils are easy to clean as their water-leakage ability is great.

The essence of the strip wash technology is the area defined to be washed is divided into parallel 3-5 lines depending on among-drain distance. The width of the central section 100 m, but the edges of the strips are separated into 50 meters. Washing the first begins with burial of the central zone with water, in the second stage middle strips, and in the third stage continues the burial of the edge strips. The area is prepared for washing generally in intermittent wash. Beds buried with water should be waited for absorption of the water up to depth 1.5-2.0 m. After that, the area is to be watered again. By this way washing continues up to reaching required report norm.

Key words: ecoethic problems,salt quantity, producing, ground water granulometric composition

up

ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ ЗА УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Eвлоги Марков, Николас Катиджотес, Елена Златарева, Светла Маринова

Резюме. Природните ресурси са елементи на природната среда, които на определен етап от стопанското развитие могат да се използват като средство за производство.

Целта на разработката е въз основа на характеристиката и оценката на природни продукти да се разработят различни варианти от смеси за използването им в практиката- вермикулит, глауконит, пепел от слама, биомаса от дървесина и свински тор. Въз основа на химичната и агрохимична характеристика на изходните материали са изготвени 5 компостни образци получени от смесването на природните продукти в различно съотношение. Химичните и агрохимични анализи на петте изходни продукта установяват, че във вермикулита, глауконита и пепелта от слама общите количества на биогенния елемент азот и сумата от минералните фракции на азота /амониев и нитратен/, са много малки, докато при дървесната биомаса и свинския тор съдържанието на общ N е високо. Съдържанието на изследваните тежки метали е много по-ниско от определените в законодателството. Изключение прави вермикулитът, където общите количества хром и никел са над пределно допустимите концентрации /ПДК/.

Изследванията установяват, че рН на всички смеси е в алкалната област, което се дължи на алкалната реакция на средата при всички изходни компоненти. Сумата от минералните фракции на азота за петте смеси се движи в границите от 163,0 до 241,3 mg/kg. Подвижните форми на фосфор и калий показват високи стойности в резултат от смесването. Не се установява завишаване в стойностите на тежки метали в различните смеси и отчетените стойности са под ПДК. Петте компостни смеси представляват качествен подобрител при използването им в земеделската практика.

Ключови думи: вермикулит, глауконит, пепел от слама, биомаса от дървесина и свински тор

 

EVALUATION OF COMPOSTING MATERIALS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL APPLICATIONS

Evlogi Markov, Nikolas Kathijotes, ElenaZlatareva, Svetla Marinova

Abstract. Natural resources are elements of the environment that humans use as a means of production in order to achieve economic development. The aim of the study is based on the evaluation of the proposed 5 natural products /vermiculites, glauconite, straw fly ash, wood biomass and pig manure/ in different proportions to develop various versions of compositions for use in agricultural practice. On the basis of the chemical and agrochemical characteristics of the starting materials, 5 compost samples were prepared from mixing the natural products in a different ratio. Thise analyzes of the five starting products found, that in vermiculites, glauconite and ash from straw the total amounts of the biogenic element nitrogen and the sum of the mineral fractions of nitrogen (ammonia and nitrate) were very small, whereas for wood biomass and pigs manure the content the total N is high. The content of the tested heavy metals is much lower, than the ones defined in the legislation. An exception is made for vermiculite, where the total amounts of chromium and nickel are above the MRLs.

The investigators found, that the pH in all the mixtures was in the alkaline region, due to the alkaline reaction of the medium with all the starting components. The sum of the mineral fractions of nitrogen for the five mixtures ranges from 163.0 to 241.3 mg / kg. Moving forms of phosphorus and potassium show high values as a result of mixing. No increase in heavy metal values is observed in the different mixtures and the reported values are below the MRLs. The five composts represent a qualitative improver in their use in agricultural practice.

Key words: vermiculite, glauconite, straw fly ash, wood biomass and pig manure

up

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЧВИ ОТ КЛАС FLUVISOLS В НАХОДИЩЕ НА ЧАКЪЛ  И ПЯСЪЦИ “КРИВА БАРА“, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Владимир Илинкин, Димитър Димитров, Петър Желев

Резюме: В статията са представени резултатите от проучване на почви от клас Fluvisols, разположени в кариера "Крива Бара" София, България. Почвените проби са взети от шестнадесет почвени профила. Изследвани са физични и химични свойства на почвата. Анализирани са промените по дълбочина на почвените профили, като връзките между различните почвени характеристики са определени чрез корелационен анализ. Резултатите показват, че някои почвени характеристики, като механичен състав, порьозност и TKN, се променят значително по дълбочината на почвения профил с положителна или отрицателна зависимост. Измененията при други почвени характеристики, като pH и CaCO3, са умерено изразени или са без статистическа достоверност. Съществуват статистически значими зависимости между физичните и химичните свойства на почвата в 49 от 78 случая.

Ключови думи: Fluvisols, физични свойства, химични свойства, находище на чакъл и пясъци, кариера

CHARACTERISTICS OF FLUVISOLS IN SAND AND GRAVEL DEPOSIT “KRIVA BARA”, SOFIA, BULGARIA

Vladimir Ilinkin, Dimitar Dimitrov, Peter Zhelev

Abstract: The paper presents results of an investigation on Fluvisols located in “Kriva Bara” Sofia, Bulgaria. Soil samples were taken from sixteen soil profiles. The soil physical and chemical properties were studied. The changes in physical and chemical properties at varying soil depths were studied and the relationships among different soil characteristics were tested by correlation analysis. The results revealed that some soil characteristics, such as soil texture, porosity and TKN, changed strongly with soil depth, either negatively or positively, while such relationships were moderately expressed or statistically insignificant in the case of other soil characteristics, such as soil reaction (pH), CaCO3, silt content. There were significant correlations between the physical and chemical soil properties in 49 out of 78 cases.

Key words: Fluvisols, physical properties, chemical properties, gravel and sand deposit, quarry

up

ОСНОВНИ ПРИРОДНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Александър Садовски

Резюме: Развитието на устойчивото селско стопанство в Европейския съюз е една от най-важните стратегически цели на настоящата и бъдещата Обща селскостопанска политика. Един от начините за екологосъобразно използване на водата като невъзобновим природен ресурс в селското стопанство е използването на информационни и компютърни системи за определяне на необходимите поливни норми по време и количество за получаване на оптимални действително възможни добиви от селскостопанските култури. В Института по почвознание "Н. Пушкаров" е създадена Автоматизирана система за прогнозиране и управление режима на напояване. Тя се базира на двата основни природни фактори, влияещи върху селското стопанство, а именно слънчевата радиация и почвено-физическите свойства на почвените типове. Представени са основните модели на зависимостите, които влизат в състава на алгоритмите на системата. Разглежда се зависимостта между енергийния воден потенциал и добива.

Ключови думи: слънчева радиация, почвено-физически свойства, програмиране на напояването

BASIC NATURAL FACTORS INFLUENCING SUSTAINABLE AGRICULTURE

Alexander Sadovski

Abstract: The development of sustainable agriculture in the European Union is one of the most important strategic objectives of the actual and future Common Agriculture Policy. One way to environmentally use water as a non-renewable natural resource in agriculture is to use information and computer systems to determine the necessary irrigation time and quantity norms to obtain optimal actually possible yields of agricultural crops. At the Institute of Soil Science "N. Pushkarov" an Automated system for prognosis and management of irrigation regime was developed. It is based on the two basic natural factors influencing the agriculture, namely the solar radiation and the soil-physical properties of the soil types. The basic models of dependencies that make up the algorithms of the system are presented. The relationship between energy water potential and yield is considered.

Key words: solar radiation, soil-physical properties, scheduling irrigation

up

СИМУЛИРАНЕ НА МИКРОГРАВИТАЦИЯ В МИКРОБИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИОДЕГРАДАЦИОННА АКТИВНОСТ

П. Ангелов

Резюме: В статията са описани устройства за симулиране на микрогравитация, използвани за провеждане на микробиологични експерименти. Тези устройства се използват за значително намаляване на въздействието на земната гравитация върху изследваните обекти (проби), като по такъв начин се осигуряват условия на симулирани микро или частична гравитация. Използват се два клиностата с ниска скорост на въртене, един с постоянна и един с променлива скорост, както и устройство за произволно позициониране (RPM).. Устройствата симулират микрогравитацията чрез непрекъсната промяна на ориентацията на пробите. Въртенето минимизира влиянието на земната гравитация върху пробите позиционирани вътре в устройствата. Тези симулации позволяват да се изследва влиянието на микрогравитацията върху биологичните организми. С тяхна помощ бяха проведени микробиологични експерименти с различни щамове, с цел да се проучи тяхната способност да разграждат съдържащи целулоза субстанции в условия на симулирана микрогравитация.

Ключови думи: микрогравитация, микробиологичен експеримент, микробиологично биоразграждане

SIMULATION OF MICROGRAVITY IN MICROBILOGICAL EXPERIMENTS ON BIODEGRADATION ACTIVITY

P. Angelov

Abstract: In the paper microgravity simulator devices used to conduct microbiological experiments are described. These devices are used to negate the directional influence of the “g” vector providing simulated conditions of micro or partial gravity. Two slow-rotating clinostats one with constant and one with variable speed as well as Random Positioning Machine (RPM) are used. The devises simulate microgravity by continuously changing the orientation of samples. The rotation minimizes the influence of Earth’s gravity on samples inside the devices. These simulations enable to research the influence of gravity on biological organisms. With their help, microbiological experiments with different strains were conducted in order to study their ability to degrade cellulose-containing substances under conditions of simulated microgravity.
Key words: microgravity, microbilogical experiment, microbilogical biodegradation
up