EEEP 4/2008

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Редакционен коментар

И. Симеонов                                                           3

I. Човек и биосфера

Река Искър: тежки метали във водите, утайките и хипорейната зонa

Д.Първанов, Я.Топалова, Л. Кендеров         4

Изследване потенциалния риск от разлив на язовир „Малазма” на базата на спътникови и GPS данни

Дора Панайотова, Румен Недков, Мария Дими­трова, Ива Иванова, Мариана Захаринова    12

II. Технологии за пречистване

Приложение на хибридни хидрогелове от имобилизирани клетки на Penicillium Cyclopium в полимерна мрежа за поглъщане на тежки метали

Даринка Христова, Колишка Цекова, Сийка Иванова, Десислава Тодорова                  21


Анаеробно разграждане на постеля от пилета бройлери при периодично-доливен процес

Йоско П. Петков                                              28

III. Микробна екология

Биосорбция на Cu (II) от моделни водни разтвори върху обработена отпадна биомаса от Saccharomyces Cerevisiae

З. Велкова, В. Гочев, М. Стойчева                36

IV. Биоинформатика и биоавтоматика

Математическо моделиране на процесите на анаеробното разграждане на органични отпадъци в биореактори с идеално смесване - Обзор

И. Симеонов                                                     42

Прогнозиране на силни земетресения и управление на спасителни операции с помощта на програмна система ANSYS

Филип Филипов                                               55

V. Устойчиво и екологично земеделие

Влияние на светлинния интензитет върху медната токсичност при грах

Ганка Т. Чанева, Александра Н. Узунова, Елжбиета Романовска         58

VI. Възобновяеми и алтернативни източници на енергия и биогорива

Производителност на средни по големина вятърни генератори в съответствие с разпределениетo на вятъра по Вейбул: приложение за различни места в България

Ж. Нотон, В. Лазаров, Л. Стоянов              65

VII. Юридически проблеми на опазването на околната среда

За ефективността на нормативната уредба по защита на населението от авиационния шум в околната среда

Тонко Петков                                                 72

VIII. Юбилейна                                    

Ст.н.с. I ст. инж. Методи Цветанов на 75 години        82