EEEP 3-4/2009

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционен коментар

Б. Байков                                       3-4

I. Възобновяеми енергийни източници и биогорива

Екологична оценка на биошлама от анаеробно разграждане на органични отпадъци
като алтернатива на високоенергоемки минерални торове

Б. Байков, И. Симеонов             5-16

Сравнителни изследвания и невронно моделиране на непрекъснат и периодично-доливен процеси
за анаеробно разграждане на птича постеля                                                                     

И. Симеонов, О. Люцканова, Е. Чорукова             17-23

Проучвания за екологизация на производство на биодизел и на възможностите за комбинирано производство
в инсталации биодизел-биогаз                                                                           

Р. Гюров, Б. Байков, Р. Берберова, Р. Ангелова               24-39

Получаване на тест микроорганизми и използването им за преценка на деконтаминиране на компостирана торова постеля

T. Пoпoвa                 40-44

II. Екологизация

Екологизация на горското стопанство

Я. Найденов            45-49

Екологичната нравственост в екологичното възпитание на децата

Е. Атасой                 50-56

Актуализиране и обогатяване на базата данни за землища, изложени на замърсяване,
вследствие на уранодобивната, рудодобивната и др. дейности                                               

М. Пойнарова, Л. Мишева, Я. Хаджиянакиев, М. Банов, С. Желязкова                57-62

Изисквания и възможности за използуване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води
в земеделската практика

С. Маринова, Н. Катиджотес                   63-68

Оценка на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води в Перник и В.Търново
с оглед използването им в земеделието

Н. Катиджотес, С. Маринова                   69-73

III. Екологичен монитиринг

Резултати от пилотно мониторингово изследване на разпределението и характеристиките
на електромагнитни полета в диапазона 800 MHz – 2200 MHz в градска среда

Д. Теодосиев, Г. Мардиросян, Л. Филчев, Р. Гюров, Б. Сребров, П. Димитров, Ц. Среброва          74-81

Радиационен мониторинг в наблюдаваната зона на СП „ПХРАО-Нови Хан”

Т. Стоилова, Р. Караиванова, Е. Банова, И. Пещенска                                   82-88

Радиохимична пробоподготовка за анализ на мониторингови проби от района на СП „ПХРАО-Нови Хан”

И. Пещенска, Ц. Пиперов, Р. Караиванова, П. Иванов, Е. Банова                 89-95

Питейните води на с.Поибрене община Панагюрище - сериозен екологичен проблем

М. Гюлеметова                       96-101

Екология и геоинформационни системи

Д. Костова, Р. Берберова     102-106

IV. Рекреационна екология

Екотуризъм и защитени природни територии във Войводина

Т. Дюрич, О. Дюрекович - Тешич, С. Пузович                  107-111

Развитие на ботанически туризъм в района на селата Ягодина, Триград и Мугла

Д. Алексова, Д. Гюрова         112-118

Създаване на трансграничен парк "Родопи" – опазване на природните ресурси и устойчиво развитие на туризма

Д. Алексова                 119-127

Възможности за развитие на алтернативен туризъм на територията на природен парк “Рилски манастир”

Я. Найденов, В. Аврамов              128-135

V. Екологични институции и организации

Образование по екология в Нов български университет

Б. Байков                       136-139

VI. Екологични проекти

Проект за биогаз по програмата „Интелигентна енергия - Европа”

С. Маринова                   140