EEEP 3-4/2007


СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционен коментар

И. Симеонов                                                     3

I. Човек и биосфера

Защита на територията на република България от опасни атмосферни явления

П. Павлов, В. Андреев, И. Иванов                       4

Оценка на разпространението на авиационния шум около летищата варна и Бургас

Т. Петков                                                  10

Изследване динамиката на плаващите острови на територията на поддържан резерват „Сребърна” на базата на аерокосмическа, GPS и наземна информация

И. Иванова, Р. Недков, Т. Мичев, Н. Камбурова              19

Изследванe и анализ на резултати от система за мониторинг на авиационния шум от летище София

М. Георгиев, П. Георгиева                                 29

Еко – хидрологична основа за управлението на водните ресурси на язовир Искър

С. Кирилова                                                         37

II. Технологии за пречистване

Създаване и разработване на нови типове биореактори за биогаз. Част 1. връзка на нивото на използваната биотехнология с апаратурното оформяне на биопроцеса на получаване на биогаз

Л. Николов и В. Маматаркова                          46

Анаеробно разграждане на смеси от активна утайка и допълнителни органични отпадъци в каскада от два биореактора

И. Симеонов, Д. Гълъбова, Сн. Михайлова, А. Мирков, Б. Калчев                                    56

Характер на течението в биореактор с кипящ слой на леки частици

Г. Костов, Д. Понселе, М. Ангелов            65

III. Биоинформатика и Биоавтоматика

Приложение на размита невронна мрежа за моделиране и прогнозиране на качеството на водите на река Струма

М. Петров, Т. Илкова                                   71

IV. Лесобиология и лесотехника

Растителни сукцесии в иглолистни горски екосистеми в северна Рила

Н. Стоянова, А. Делков, Д. Златунова, В. Дойчинова                                             79

Развитие на системите за вземане на решения за устойчиво управление на горски екосистеми

Н. Чипев, В. Димитрова, С. Братанова-Дончева                                                      86

V. Възобновяеми и алтернативни енергийнии източници и биогорива

Ветроенергийнни преобразувателни системи със синхронни генератори

В. Лазаров, Д. Роа, Д. Спиров                          95

VI. Юбилей                106