EEEP 3-4/2006

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 


Редакционен коментар

И. Симеонов                     3

I. Човек и биосфера

Oтражение на новите норми за гранични нива на шума върху хигиенно-защитната зона на летищата у нас

Т. Петков                           4

Статистическа обработка и анализ на основни показатели за качеството на водите на р. Струма

Т. Илкова, М. Петров                            10

Оценка на емисиите на летливи органични съединения от открити водни повърхности чрез метод на ера – влияние на фазовото равновесие

Р. Куцаров, И. Чобанов                          19

Методика за мониторинг на природна забеле­жителност “Кътински пирамиди” с помощта на геоинформационни технологии

Г. Кънев, В. Найденова, Е. Руменина, Р. Недков                         26

Замърсяване на атмосферата

И. Иванов, С. Григоров                                 35

Проблеми на обгазяването на град Стара Загора

И. Иванов, С. Григоров                                 47

II. Микроорганизми и околна среда

Биосинтеза на лакказа при твърдофазово култивиране на плесенни гъби от P. Trichoderma

В. Гочев, А. Кръстанов, Т. Гирова                     60

Биосинтетични възможности на антарктически актиномицетни щамове III. Биосинтеза на протеазни инхибиторни белтъци

Д. Димитрова, В. Атанасов, П. Дорков, П. Кабаджова- Христова, М. Нашар, Г. Топчиева, Б. Гочева         65

III. Технологии за пречистване

Влияние на условията на култивиране върху продукцията на лакказа от Trichoderma viride и Trichoderma longibrachiatum

В. Гочев, А. Кръстанов, Т. Гирова                     74

Адсорбция на тежки метали от води чрез природни биосорбенти

А. Симеонова, Ж. Бекярова                        80

Лабораторни изследвания на възможностите за получаването на биогаз от постеля от пилета бройлери

И. Симеонов, Й. Петков, Б. Байков, Снежанка Михайлова, А. Мирков                         88

IV. Биоинформатика и Биоавтоматика

Определяне на коефициентите на дисперсия при миграцията на замърсители в подземните води

Р. Петков                        98

Един алгоритъм за идентификация на модела на микробиалната кинетика

Г. Симеонов, С. Василева, В. Ганчева, Б. Цветкова                         107

V. Eкологични институции и организации

Българска асоциация за обществен контрол и управление на шума

Т. Петков                   117

Съдържание на 2006 г. (на български)             118

Съдържание на 2006 г. (на английски)             120