EEEP 2-3/2008

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Редакционен коментар

Н. Чипев                                                          5

I. Биологично разнообразие

Биоразнообразие на растителността и место­обитанията й в община Костинброд

К. Василев, Хр. Педашенко, Р. Василев  7

Зоопланктона на Поморийско езеро – състав и промени

Л. Пехливанов, В. Василев, Г. Хибаум           12

Палеоекологични реконструкции на холоценски находища на птици и бозайници (Aves еt Mam­malia Vertebrata) в Североизточна България

И. Митев                                                        16

Прогнозиране числеността на кафявата мечка (Ursus Arctos L.) в България

И. Петров                                                      21

II. Механизми на адаптация на живите системи

Влияние на високите зимни температури върху развитието на биотипове ечемик

Г. Михова, и. Илиев                                     25

Ефект на някои комплексни торове върху развитието на ечемика при абиотичен стрес

Г. Михова, Н. Ненов                                     34

Динамика на растежа по дебелина на дендроценози с едификатор Fagus Sylvatica L. в Средна Стара планина

Хр. Цаков                                                      40

III. Антропогенни въздействия върху живата природа

Клетъчни биосенсори принципи и възмож­ности за използване в on-line мониторинга

С. Чанкова, Б. Петров, К. Петров              45

Анаеробно разграждане на органични фракции от пустеещи общински земи

Б. Димисковска, Т. Петровски                         52

Замърсяването с тежки метали, уран и фенолни производни в местообитания в България и Германия като фактор повлия­ващ бактериалното разнообразие

Г. Сачанска, С. Селенска - Побел,  В. Грудева, Р. Димков, Е. Головински                   61

Възстановяване на дървесна растителност в смърчови гори в резервата ”Бистришко бра­нище изсъхнали след  каламитетно размно­жаване на IPS Typographus L.

Р. Ефремов, Хр. Христова                           66

Цъфтящата поляна като екологичен тип цветна композиция в паркоустройствената практика

Ц. Кунева, З. Кабатлийска, Б. Атанасова       71

IV. Екологично земеделие

Влияние на различни концентрации мед (CuSO4·5H2O) и цинк (ZnSO4·7H2O) върху някои биохимични и физиологични параметри на пипер (Capsicum Annuum L.)

С. Ставрева-Веселиновска, Й. Зиванович, М. Джокич                                                        76

Съдържание на тежки метали в някои зелен­чуци отглеждани близо до река Брегалница

С. Ставрева-Веселиновска, Й. Зиванович, М. Джокич                                                        85

Нови ранни ябълкови сортове, пригодни за екологично плодопроизводство в планински условия

Хр. Динкова                                                  95

Проучвания върху хранителното поведение на колемболите Onychiurus Fimatus Gisin и Folsomia Candida Willem при взаимодейст­вие с Pseudomonas Fluorescens и антагонистично им влияние върху Pythium Ultimum при захарното цвекло

Л. Колева, Б. Улбер, Г. Волф                      99

Изпитване на екологично чистия тор
„Хумустим” върху качеството на саксийна хризантема

Я. Котопанова, Д. Ненчева                       103

Производствени разходи и производител­ност на труда при биологично производство на ябълкови плодове

И. Радомирска                                                  106

Бактериалното торене при соя – ефикасна алтернатива на азотното торене

Г. Милев                                                       111

In vitro размножаване на слонска трева (Miscanthus Sinensis X Giganteus)

С. Атанасов, Н. Запрянова, Д. Ненчева,
Б. Атанасова                                               115

Ефект от приложението на бор върху про­дуктивността и ризосферната микрофлора на люцерна

Р. Алтимирска, А. Маркова                       119

Отзивчивост на люцерна (Medicago Sativa L.) kъм самостоятелна и смесена инокулация

Р. Алтимирска, А. Маркова                       123

Екологична оценка на някои интензивни фактори при отглеждане на царевица

Р. Тончева, П. Стоянов, Хр. Пчеларова    127

Екологични и технологични аспекти на обработката на почвата и торенето при отглеждане на основни полски култури

М. Борисова, Ф. Димитрова                      132

Оптимизиране на предсеитбената обработка и храненето на пшеница за получаване на устойчиви добиви и екологично чиста продукция

Ф. Димитрова, М. Борисова                      136

V. Екологично обучение

Кратък преглед на историята на природо­защитата в България

З. Боев                                                                140

Интерактивна програма „Лилиум”

С. Бистричанов, Г. Григоров, И. Иванова,
А. Канински, Г. Тренчев                             150