EEEP 2/2009


СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционен коментар

Иван Симеонов                                                 3

I. Човек и биосфера

Изследване на възможността за използване на пчелите като индикатор на замърсяванията с тежки метали в околната среда

Драгомир Маноилов, Николай Симеонов     5-10

Използване на дистанционни методи и ГИС за картографиране на урбанизираните зони в Египет за целите на опазване на околната среда

Ахмед Рамзи, Никола Георгиев, Румен Недков                              11-16

Предварително изследване на възможностите за намаляване на авиационния шум в района на град София при използване на схема с непрекъснато снижение и заход за кацане на летище София

Владимир Сербезов, Боряна Божкова, Иван Димитров                 17-22

Най-нови постижения при определянето на токсичен цианид (обзор)

Андриана Сурлева                                      23-33

Антропогенни въздействия върху оттока на река Доспат

Иван Иванов, Людмила Апостолова         34-40

II. Микроорганизми и околна среда

Род Aeromonas – биология и екология

Игнат Абрашев, Стефан Енгибаров, Румяна Енева        41-49

Оптимизация на състава на хранителна среда за биосинтез на лакказа от Trichoderma viride при дълбочинно култивиране

Велизар Гочев, Георги Костов, Алберт Кръстанов         50-54

Микробиологичен статус на мезофилен процес за анаеробно разграждане на оборски тор

Петя Лазарова, Венелин Хубенов, Денчо Денчев           55-60

III. Възобновяеми и алтернативни източници на енергия и биогорива

Диагностика във вятърната енергетика

Уади Бенуна, Никола Еро, Мохамед Айнан Кайех, Ахмед Юсуф                 61-65

Получаване на биодизел чрез трансформация на масло от каранджа с имобилизирана липаза

Давид Даниел, Навеенджи Арун, Акил Рамасвами, Алберт Кръстанов    66-72