EEEP  2/2006

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционен коментар

И. Симеонов          3

I. Човек и биосфера

Използване на космическите технологии за целите на екологията и опазването на околната среда

Пламен Ангелов, Пламен Христов, Марияна Гушева              4

Количествена оценка на структурните и функционални параметри на фотосистема II чрез анализ на флуоресценцията на хлорофил а с помощта на силно опростен модел

Петко Чернев, Василий Гольцев, Ивелина Захариева, Рето Щрасер        19

II. Микроорганизми и околна среда

Биосинтетични възможности на антарктически актиномицетни щамове. II. Биосинтеза на антимикробни вещества

Дарина Димитрова, Петя Кабаджова-Христова, Петър Дорков, Васил Атанасов, Благовеста Гочева            30

III. Технологии за пречистване

Eнзимна детоксификация на фенолни съединения в отпадни води на козметични производства

Алберт Кръстанов, Ася Георгиева, Иванка Стоилова        40

IV. Биоинформатика и биоавтоматика

Изследване на формиране и функциониране на биофилм с помощта на математически модел

Людмил Николов, Елица Петрова, Вяра Маматаркова, Стоян Стойчев       46

V. Лесобиология и лесотехника

Възобновяване на черния бор (pinus nigra arn.) в резерват Борово – източни Родопи

Цветан Златанов        53

Връзка между средната и доминиращата височина на бялборови и черенборови култури в България

Татяна Станкова, Христо Станков и Масато Шибуя        59

VI. Юридически проблеми на опазването на околната среда

Законът за защита от шума в околната среда

Тонко Петков        67