EEEP 1/2015

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционен коментар

И. Симеонов           3-4

I. ЕКОЛОГИЧНИ БИОТЕХНОЛОГИИ

Промяна на целулазната и ксиланазна активности при култивиране на дървесни базидиомицети

Е. Метревели, Е. Кахлишвили, Д. Денчев, В. Елисашвили               5-11

Термодинамични прогнози за взаимодей­ствията на микроорганизмите с желязо­съдържащи съединения

В. Говоруха, О. Радченко, А. Таширев        12-23

Отстраняване на Cu(II) йони от водни разтвори чрез биосорбция върху брашно от топинамбур

Ц. Прокопов            24-32

II. АГРОЕКОЛОГИЯ

Ефективна система за регенериране и антимикробна активност на Ruta graveolens L.

Н. Матвеева К. Дробот, Л. Пасичник, Н. Житкевич             33-39

III. ЕКОМОНИТОРИНГ

Изследване динамиката на горската растителност преди и след пожар чрез използването на аерокосмически данни

Н. Станкова, Р. Недков                40-46

Оценка на деградацията на растителната покривка и на ерозионните процеси в биосферен резерват Чупрене (Северозападна България) чрез използване методите на дистанционните изследвания и географски информационни системи

Д. Аветисян                 47-56

IV. МИКРООРГАНИЗМИ И ОКОЛНА СРЕДА

Устойчивост на дрождева и актиномицетна популации при култивиране в среда с инсектицид

Д. Денчев, Л. Кабаиванова               57-64

V. ВЕИ И БИОГОРИВА

Равновесие на енергийни източници на слънцето и вятъра

Л. Стоянов, Ж. Нотон, В. Лазаров              65-76ПРОМЯНА НА ЦЕЛУЛАЗНАТА И КСИЛАНАЗНА АКТИВНОСТИ ПРИ КУЛТИВИРАНЕ НА ДЪРВЕСНИ БАЗИДИОМИЦЕТИ

Ека Метревели, Ева Кахлишвили, Денчо Денчев, Владимир Елисашвили

IMPROVED CELLULASE AND XYLANASE PRODUCTION BY CO-CULTIVATION OF WHITE-ROT BASIDIOMYCETES

Eka Metreveli, Eva Kachlishvili, Dencho Denchev, Vladimir Elisashvili

Резюме: Сред тестваните четири базидиомицетни гъби, монокултурите на Irpex lacteus Pycnoporus coccineus и синтезират най-много ендоглуконазна (53,2 и 61,5 U.ml-1), и ксиланазна (58,9 и 58,6 U.ml-1) активности и по отношение на филтърна хартия (3,9 и 5,1 U.ml-1) при дълбочинно култивиране върху кристална целулоза. При ко-култивирането на тези две гъби, проявеният синергизъм по отношение продукцията на ензими, води до получаване на по-високи добиви на целулаза и ксиланаза. Смесеното култивиране на Trametes versicolor с P.coccineus 310 не са подходящи за целулазна и ксиланазна продукция. При ко-култивирането на I. Lacteus и P.coccineus беше установено, че добивите на хидролази зависят от вида и концентрацията на въглеродния и азотен субстрат. Среда съдържаща 2 % целулоза (avicel), 4 % мандаринови кори и 40 mMol пептон позволяват обилен растеж на гъбите и натрупване на 127 U.ml-1 карбоксиметилцелулазна, 6,6 U.ml-1, активност за филтърна хартия и 136,2 U.ml-1 ксиланазна активности.

Ключови думи: базидиомицети, ко-култивиране, целулази, ксиланази, дълбочинна ферментация.

Abstract: Among four white-rot basidiomycetes tested, monocultures of Irpex lacteus and Pycnoporus coccineus accumulated the highest endoglucanase (53.2 and 61.5 U ml-1), FPA (3.9 and 5.1 U ml-1), and xylanase (58.9 and 58.6 U ml-1) activities in submerged fermentation of crystalline cellulose. Co-cultivation of these two fungi accompanied with their synergism in enzyme production and provided the highest yields of cellulase and xylanase. By contrast, mixed cultivation of Trametes versicolor with P. coccineus 310 appeared to be unfavourable for cellulases and xylanase production. In co-cultivation of I. lacteus and P. coccineus it was established that the hydrolases yield depends on the growth substrates, nitrogen source, and their concentrations. The medium containing 2% avicel and 4% mandarin peels along with peptone at concentration of 40 mM provided an abundant growth of fungi and accumulation of 127 U ml-1 CMCase, 6.6 U ml-1 FPA, and 136.2 U ml-1 xylanase activity.

Key words: basidiomycetes, co-cultivation, cellulase, xylanase, submerged fermentation, production optimization

up

ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПРОГНОЗИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ С ЖЕЛЯЗОСЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ

Вира Говоруха, Олга Радченко, Александър Таширев

THERMODYNAMIC PROGNOSIS OF MICROBIAL INTERACTION WITH IRON COMPOUNDS

Vira Govorukha, Olga Radchenko, Oleksandr Tashyrev

Резюме. Микробната редокс-трансформация на железните съединения е свързана с условията на околната среда, дефинирани като група от физически и химически фактори, включително рН и Еh. В работата са представени всички теоритично изпълними пътища на взаимодействието на микроорганизмите с железни съединения (подвижни/ имобилизирани, окисление/редукция). Теоритично обосновано е, че микроорганизмите са способни да проявяват висока активност по отношение на биогеохимичните цикли на въглеродо и желязото. Получените резултати могат да бъдат използвани за прогнозиране на микробните трансформациите на железни съединения в природата и екосистемите създадени от човека и за създаване на биотехнологии за очистване на водни източници и отпадни води от желязосъдържащи съединения.

Ключови думи: микроорганизми, железни съединения, термодинамични прогнози, редукция на желязото, биогеохимична роля на микроорганизмите, микробни биотехнологии.

Abstract. Microbial redox-transformation of iron compounds is closely related to the environmental conditions defined by a set of physical and chemical factors, including the pH and Eh value. Thermodynamic calculations of all theoretically feasible ways of microbial interaction with iron compounds (mobilization/immobilization, oxidation/reduction) are presented. It was theoretically grounded that microorganisms were capable to perform a high activity in the biogeochemical cycles of carbon and iron. Obtained results can be used to prognose the transformation of iron compounds by microorganisms in natural and man-made ecosystems and create biotechnologies of microbial purification  of water sources and wastewater from iron compounds.

Key words: microorganisms interaction with iron, thermodynamic prognosis, iron reduction, biogeochemical role of microorganisms, microbial biotechnologies.

up

ОТСТРАНЯВАНЕ НА Cu(II) ЙОНИ ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ ЧРЕЗ БИОСОРБЦИЯ ВЪРХУ БРАШНО ОТ ТОПИНАМБУР

Цветко Прокопов

REMOVAL OF COPPER (II) FROM AQUEOUS SOLUTION BY BIOSORPTION ONTO POWDER OF JERUSALEM ARTICHOKE

Tsvetko Prokopov

Резюме. Брашно от стебла на топинамбур (Helianthus tuberosus L.) е тествано за отстраняване на Cu (II) йони от водни разтвори, в качеството си на отпадъчен биосорбент. Проведени са експерименти за установяване влиянието на рН, количеството биосорбент, началната концентрация на метала и времето за контакт върху процеса на биосорбция. Максимална ефективност на отстраняване на Cu (II) от около 71 % е постигната при pH 4,0, 5 g/dm3 биосорбент и време за контакт 120, 90 и 60 min, съответно при 10, 50 и 100 mg/dm3 начална концентрация на медните йони в разтвора. За описание кинетиката на биосорбция са приложени четири кинетични модела. Установено е, че моделът от псевдо-втори ред най-добре описва получените кинетични данни, с коефициент на детерминация R2 > 0,99. Получената равновесна адсорбционна изотерма се описва по-добре с модела на Фройндлих  (R2 = 0,968), в сравнение с този на Лангмюир.

Ключови думи: биосорбент, тежки метали, медни йони, кинетика, изотерми.

Abstract. Stalks’ powder of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) was tested as an agricultural waste product for the removal of Cu (II) ions from aqueous solution. Batch experiments were carried out to evaluate the effects of pH, biosorbent dosage, initial metal concentration and contact time. The maximum removal efficiency of about 71 % was reached at pH 4.0 by using of 5 g/dm3 biosorbent for 120, 90 and 60 min contact time, at 10, 50 and 100 mg/dm3 initial Cu (II) concentration, respectively. Pseudo-first-order, pseudo-second-order, Elovich’s equation and intraparticle diffusion models were applied to describe the obtained kinetic data. The pseudo-second-order model provided the best fit for experimental data with coefficient of determination grater than 0.99. Freundlich and Langmuir isotherm models were used to describe metal adsorption. Equilibrium data agreed well with Freundlich isotherm with R2 = 0.968.

Keywords: biosorbent, heavy metals, copper ions, kinetics, isotherms.

up

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ И АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА RUTA GRAVEOLENS L.

Матвеева Н., К.Дробот, Л.Пасичник, Н.Житкевич

AN EFFICIENT REGENERATION SYSTEM AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF RUTA GRAVEOLENS L. PLANTS

N. Matvieieva, K. Drobot, L. Pasichnyk, N. Zhytkevych

Резюме. Разработен е ефективен метод основан на регенериращата способност на растителни израстъци на Ruta graveolens L. За провеждане регенерацията на междувъзлия, корени,листни дръжки и листни експланти беше използвана среда МS с добавени растителни регулатори, 3% захароза,кинетин, 6-бензиламинопурин (БАП) и α-нафтилоцетна кеселина (НОК). Добавянето на БАП в концентрации 0,5 mg.dm-3 допринася за 100 % регенерация на листните дръжки, корените и междувъзлията. Висока честота на регенерация се наблюдава и когато експлантите са култивирани на основната среда МS с добавка на ПАБ (0,5-1,0 mg.dm-3) и НОК (0,05-0,5 mg.dm-3). Екстракти от такива регенерирани растения показаха антибактериална активност срещу Bacillus subtilis ATCC 6633, но не и срещу Escherichia coli и фитопатогенни бактерии. Разработеният метод е прост и ефективен. Може да се използва за възпроизвеждане на растителен материал за получаване на биологично активни вещества и заедно с това съхраняващ естествените екосистеми.

Ключови думи: Ruta graveolens L, регенерация, растителни израстъци, растежни регулатори, антимикробна активност.

Abstract. An efficient protocol of Ruta graveolens L. shoot regeneration has been developed. MS media supplemented with 3% sucrose, Kinetin, 6-Benzylaminopurine (BA) and α-Naphthylacetic acid (NAA) growth regulators were used to find out the regeneration ability of intermodal, root, petiole and leaf explants. Addition of BA in concentration 0.5 mg L-1 promoted regeneration from petioles, roots and internodes with 100% frequency. The high frequency of shoot regeneration was also observed when the explants were cultivated on the MS basal medium with BA (0.5-1.0 mg L-1) and NAA (0.05-0.5 mg L-1). Extracts of R. graveolens regenerated plants exhibited antibacterial activity against Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus  B918, A. rhizogenes  A4 bacteria to the same extent as the extracts of initial plants. The extracts were not active against Escherichia coli and phytopathogenic bacteria. The method developed is simple and effective.  It can be used for multiplication of plant material for the purpose of biologically active substances production and promote native ecosystems protection.

Keywords: Ruta graveolens L, shoot regeneration, growth regulators, antimicrobial activity.

up

ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ГОРСКАТА РАСТИТЕЛНОСТ ПРЕДИ И СЛЕД ПОЖАР ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АЕРОКОСМИЧЕСКИ ДАННИ

Наталия Станкова, Румен Недков

INVESTIGATION OF FOREST VEGETATION DYNAMICS BEFORE AND AFTER A FIRE BY USING AEROSPACE DATA
Nataliya Stankova, Roumen Nedkov

Резюме: Целта на настоящото изследване е проследяване динамиката на горската растителност преди и след пожар, състоял се лятото на 2007 г. на територията на област Хасково, България. За постигане на тази цел, веднъж годишно по време на вегетационния период са генерирани NDVI и VCI индекси на базата на изображения от Terra MODIS. С помощта на сателитни изображения са изследвани колебанията на индексите NDVI и VCI преди и след пожара. Разликите в отклоненията от средните стойности на индексите NDVI и VCI са анализирани за периода 2005–2014 г. На базата на получените резултати е оценена корелацията между двата индекса. За валидиране на получените резултати се използват аерофото изображения на територията на пожара.

Ключови думи: горски пожар, възстановителни процеси, дистанционни изследвания, NDVI, VCI, MODIS.

Abstract: The aim of this study is to investigate the forest vegetation dynamics before and after a fire that took place in the summer of 2007 on the territory of Haskovo region, Bulgaria. To achieve this goal, NDVI and VCI indices have been generated once every year during the vegetation period by means of Terra MODIS imagery. The variations of NDVI and VCI indices have been examined before and after the fire by means of satellite images. The differences in NDVI and VCI variations have been analyzed for the period 2005–2014. The correlation between the two indices has been assessed on the basis of the obtained results. The evaluation of the obtained results has been validated by means of aerial images of the territory of the fire.

Keywords: forest fire, post-fire recovery, remote sensing, NDVI, VCI, MODIS.

up

ОЦЕНКА НА ДЕГРАДАЦИЯТА НА РАСТИТЕЛНАТА ПОКРИВКА И НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ РЕЗЕРВАТ ЧУПРЕНЕ (СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ) ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ МЕТОДИТЕ НА ДИСТАНЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС

Даниела Аветисян

ASSESSMENT OF VEGETATION COVER DEGRADATION AND SOIL EROSION IN CHUPRENE RESERVE (NORTHWESTERN BULGARIA) USING REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
Daniela Avetisyan

Резюме. Деградацията на растителната покривка и възникването на ерозионни процеси водят до процесир свързани с изменението на ландшафтната структура и състоянието на ландшафтните компоненти. Тези процеси биват съпровождани от промени в съотношението между топлина и влага в ландшафтите и продължително протичащи процеси на засушаване. Като един от възможните факторир водещи до деградация на растителността засушаване и опустиняване могат да се разглеждат измененията в параметрите на слънчевата активност. В настоящето изследване, деградацията на растителната покривка е оценена чрез използване на  сателитни изображения и вегетационни индекси: NDVI, VCI и NMDI. Състоянието на растителността е един от водещите фактори на USLE, използвано като база за оценката на почвената ерозия. Едновременното изследване на двата процеса за 2000, 2007 и 2014 г. позволява проследяването на тяхната динамика и извличането на възможна тенденция за развитието им.

Ключови думи: деградация на растителността, почвена ерозия, фактори на USLE, северозападна България

Abstract. Vegetation cover degradation and soil erosion lead to processes connected with alternation of landscape structure and statement of landscape components. Simultaneously, these processes are accompanied by changing of heat – moisture ratio in landscapes and continuously running drought processes. Variations in solar activity can be considered as one of the possible factors causing vegetation cover degradation, drought, and desertification. In the recent study, vegetation cover degradation is assessed using satellite images and the vegetation indices Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Vegetation Condition Index (VCI), and Normalized Multi-band Drought Index (NMDI). Vegetation condition is one of the main factors of Universal Soil Loss Equation (USLE) used as basis of soil erosion assessment. Parallel study of both processes in 2000, 2007, and 2014 allows tracing of their dynamics and deriving possible trend in their progress.

Key words: Vegetation degradation, soil erosion, vegetation indices, USLE factors, northwestern Bulgaria
up

УСТОЙЧИВОСТ НА ДРОЖДЕВА И АКТИНОМИЦЕТНА ПОПУЛАЦИИ ПРИ КУЛТИВИРАНЕ В СРЕДА С ИНСЕКТИЦИД

Д. Денчев, Л. Кабаиванова

RESISTANCE OF YEAST AND ACTINOMYCETE POPULATIONS AT CULTIVATION IN A MEDIUM WITH INSECTICIDES

Dencho Denchev, Lyudmila Kabaivanova

Резюме. Почвената микрофлора, като компонент на биогеоценозите, изпитва различно въздействие от страна на пестицидите. Действувайки на отделните микробни видове, те влияят и модифицират екосистемите като цяло. От друга страна, много микроорганизми могат да осъществят трансформация и минерализация на пестицидите.

Целта на разработката е да установи, в лабораторни условия, характера на взаимодействие и устойчивостта на моделна дрождева и актиномицетна популации на инсектицида λ-цихалотрин, както и способността да го минерализират. Установено е, че до концентрация 0,02 % инсектицидът стимулира ефективността на усвояване на въглеродния субстрат от дрождева популация и инхибира актиномицетите при всички изследвани концентрации. Добавянето на инсектицид в средата намалява активността на амилолитичните ензими  и повишава тази на супероксиддисмутазата. Дрождевият щам Hansenulla anomala var.Schneggii може да използва λ-цихалотрина като единствен въглероден източник

Ключови думи. пестициди, λ-цихалотрин, дрожди, актиномицети, растеж, ензимна активност.

Abstract: Soil microflora, as a component of biogeocenoses is experiencing different impacts by pesticides. Acting on the individual microbial species they affect and modify the ecosystems as a whole. On the other hand, many microorganisms can perform transformation and mineralization of pesticides. The aim of the study is to establish the nature of the interaction and sustainability of the model yeast and actinomycete populations with insecticide λ-cyhalothrin in laboratory conditions, as well as their ability to mineralize it. It has been found that a concentration of 0, 02% insecticide enhances the efficiency of utilization of the carbon substrate by the yeast population and inhibited actinomycetes at all concentrations tested. The addition of an insecticide in the medium decreases the activity of amylolytic enzymes and increases that of superoxide dismutase. The yeast strain Hansenulla anomala var.Schneggii can use λ-cyhalothrin as a sole carbon source.

Keywords: pesticides, λ- cyhalothrin, yeast, actinomycetes, growth, enzyme activity

up


РАВНОВЕСИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СЛЪНЦЕТО И ВЯТЪРА

Людмил Стоянов, Жил Нотон, Владимир Лазаров

BALANCE OF SOLAR AND WIND ENERGY SOURCES
Ludmil Stoyanov, Gilles Notton, Vladimir Lazarov

Резюме: В хибридните системи използването на  произведената енергия от два източника – слънчевите и вятърните генератори, увеличава надеждността на системите. Тази статия разглежда взаимното допълване (или не) между слънчевата и вятърната енергия, използвайки почасови данни за скоростта на вятъра и слънчевата радиация, измерени на 13 места в България и Корсика. Оценен е енергийният потенциал на възобновяемите източници в тези места и е изследвано взаимното допълване при различни времеви мащаби. Резултатите показват, че енергиите от Слънцето и вятъра невинаги се допълват, като допълването им зависи силно от сезона, мястото и времевия мащаб.

Ключови думи:хибридни системи, слънчева енергия, вятърна енергия, възобновяеми източници на енергия

Abstract: In a hybrid system, the solar and wind power productions are used together increasing the system reliability. This work shows how solar energy and wind energy can be complementary (or not) using hourly values of wind speed and solar irradiation collected in 13 sites located in Bulgaria and Corsica. The renewable potential of these sites is estimated and their complementarity nature is studied at various time scales. The results show that wind and solar energy do not support always each other and depends largely on the season, on the site and on the time scale. Keywords: hybrid systems; solar energy; wind energy; renewable energy sources

up