EEEP 1/2009


СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционен коментар

Владимир Лазаров, Денчо Денчев          3

I. Възобновяеми енергийни източници – енергийна оценка

Променливост на получената слънчева и вятърна енергия във връзка с времето и климатичните условия в България

Петър Иванов                                             5-11

Сезонно изменение на коефициента на полезно действие за различни технологии фотоволтаици и различен ъгъл на наклон на панелите

Жил Нотон, Владимир Лазаров, Людмил Стоянов, Саид Диаф, Никола Еро             12-19

Анализ на дневната и месечна слънчева радиация за областта на Русе

Ивайло Стоянов, Николай Михайлов     20-24

II. Възобновяеми енергийни източници – технологии

Подход за симулиране чрез Matlab/Simulink  на поведението на фотоволтаичен термичен колектор

Жил Нотон, Никола Еро, Кристиан Кристофари, Ахмед Юсуф, Мохамед Кайех                   25-32

Сравнение на системи за преобразуване на енергията на вятъра използуващи турбини с променлива скорост на въртене

Даниел Роа, Владимир Лазаров, Димитър Спиров, Людмил Стоянов                         33-39

Обзор на някои технически и икономически характеристики на технологии за акумулиране на енергия предназначени за вграждане в разпределителни системи

Готие Делил, Бруно Франсоа                40-48

III. Възобновяеми енергийни източници – биогорива

Биодизеловото гориво като гориво за транспорта - обзор

Добромир Йорданов, Петко Петков,
Янко Димитров                                        49-57

Биоетанол: производство, перспективи и проблеми

Кънчо Лахчев                                           58-69

Биогазът като алтернативен източник на енергия

Иван Симеонов                                        70-79