EEEP 1/2008

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 


Редакционен коментар

И. Симеонов                                                            3

I. Човек и биосфера

Роля на сиаловата киселина в естествена тиня при растежа и неураминидазната секреция на щамове Vibrio cholerae non-O1

И. Абрашев, П. Петров, Р. Енева                          4

Изследване капсулирането на пестициди в спойващи компоненти

Н. Димова, С. Петров                                             9

Уеб-базиран мониторинг на пожарите на Балканите с изпозване на спътникови данни през юли и август 2007

Р. Недков, М. Димитрова, М. Захаринова, И. Иванова                 13

II. Технологии за пречистване

Анаеробно разграждане на отпадъчни плодове и зеленчуци (обзор)

Б. Куманова, М. Съев                                            20

Биодеградация на отпадъчни води при преработката на ориз с имобилизирани клетки на Pseudomonas sp.

Р. Маногари, Д. Даниел, А. Кръстанов              30

Конвергенцията на биотехнологията и нанотехнологията kato ускорител на развитието на биофилмовите технологии

Л. Николов, В. Маматаркова, С. Славчев, С. Стойчев                 36

III. Микроорганизми и околна среда

Микробиално пречистване на отпадни течни продукти от биодеградация

В. Илин, Д. Коршунов, Н. Чувилская, Г. Доронина,
Р. Марданов, Л. Мохамедиева, Н. Новикова, Л. Старкова, Е. Дешовая              48

IV. Биоинформатика и Биоавтоматика

Мониторинг и управление на газовия състав в космически установки за отглеждане на растения: подбор на CO2 сензори за космическа оранжерия СВЕТ-3

С. Сапунова, Т. Иванова, П. Костов, Й. Найденов, И. Илиева, И. Дандолов              56

V. Възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива

Многомерно управление с променлива структура на процес на пречистване на отпадни води

К. Даеш, Т. Дамак, А. Туми                         65

Биогоривни клетки: състояние и перспктиви

К. Пенев, В. Пуркевич, Б. Бафчехсараи, Н. Гроубург, Д. Караманев                          74


РОЛЯ НА СИАЛОВАТА КИСЕЛИНА В ЕСТЕСТВЕНА ТИНЯ ПРИ РАСТЕЖА И НЕУРАМИНИДАЗНАТА СЕКРЕЦИЯ НА ЩАМОВЕ VIBRIO CHOLERAE non-O1                                                                                                                                                        
И. Абрашев, П. Петров, Р. Енева
pdf EN (PDF 103k)

Резюме: Проучени са растежа и размножаването на щам  Vibrio cholerae non-O1 в кал от Поморийското езеро (близо до Черно море). Проследена е също секрецията на ензима неураминидаза и неговото натрупване през различните растежни фази и различни температури на култивиране. Получените резултати показват, че калта на Поморийското езеро е добра среда за развитие на вибрионите. Сиаловите киселини, съдържащи се в нея, са индуктор за секрецията на ензима неураминидаза. Потвърдена е ролята на този ензим в метаболизма на муцините и гликопротеините на трофично ниво..
up

ИЗСЛЕДВАНЕ КАПСУЛИРАНЕТО НА ПЕСТИЦИДИ В СПОЙВАЩИ КОМПОНЕНТИ                                  

Н. Димова, С. Петров
pdf EN (PDF 80k)

Резюме. В работата се изследва влиянието на капсулирането на пестицидите Perozin E и Ridomil Gold на отделеното им количество във водни разтвори пре съхраняване. Като спойващи компоненти са използвани епоксидните гуми “Epoxal II” и “Versamit” и цемент. Количеството на пестициди в капсулите от епоксидни гуми е 5, 10, 15 и 20 g  , а в цементовите – 2, 4, 6, 8 и 10 g. Капсулите се съхраняват във вода, а отделеното по време на съхраняването количество на пестицида се определя чрез течностна хроматография – HPLC. Резултатите показват, че нивото на отделеното вещество пестицид при цементовите капсули е доста по-високо ( над 15 mg/l), като не се достига равновесна концентрация през целия период на изследване.

up

уеб-базиран мониторинг на пожарите на Балканите С ИЗПОЗВАНЕ на спътникови данни ПРЕЗ юли и август 2007   

Р. Недков, М. Димитрова, М. Захаринова, И. Иванова                                                                                                                   
pdf EN (PDF 2652k)

Резюме: В работата е представено провеждането на сателитен мониторинг на големите горски и полски пожари, възникнали на територията на Балканския полуостров, което се извършва в Центъра за аерокосмическа информация към ИКИ-БАН от лятото на 2007 година. Показано е как на базата на спътникови и GPS данни може да бъде определено местоположението на пожара, както и след потушаването му да се оценят последиците от него. Особено внимание е отделено на пожарите, които бушуваха през месец юли 2007 на територията на областите около Стара Загора и Тополовград. Показани са резултатите от обработката на спътникови данни за пожарите в Македония и област Пелопонес в Гърция.

up

АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ (ОБЗОР)                                                   

Б. Куманова, М. Съев
pdf EN (PDF 103k)

Резюме. Ежедневно големи количества плодове и зеленчуци от тържищата, пазарите и магазините се превръщат в отпадък. Широко използван метод за тяхното отстраняване все още е депонирането им в сметища. Високото съдържание на органични вещества в тях е причина за разработване на методи за тяхното оползотворяване. Подходящ процес е анаеробното им разграждане, водещо до образуването на биогаз, както и на остатъчна твърда фаза, богата на хранителни вещества. Направено е литературно проучване на достъпната световна литература по този проблем, разгледани са условията на експериментите, състава на използваната суровина, както и постигнатите резултати в добива на биогаз.

up

БИОДЕГРАДАЦИЯ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПРИ ПРЕРАБОТКАТА НА ОРИЗ С ИМОБИЛИЗИРАНИ КЛЕТКИ НА
PSEUDOMONAS
SP
.

Р. Маногари, Д. Даниел, А. Кръстанов                                                                                                                                 
pdf  EN (PDF 78k)
Резюме: За получаване на ядивен ориз е необходимо той да се преработи с цел отстраняване на люспите и триците. Този процес изисква големи количества вода за накисване на необработения ориз. Ако тази вода не бъде правилно преработена тя може да предизвика сериозни екологични проблеми. За целта микробната биодеградация се оказва най-подходящия подход. От такива отпадни води е изолиран и идентифициран щам Pseudomonas sp., който е използван в настоящата работа с цел биодеградация на отпадни води при преработката на ориз. В предварителни изследвания са проучени биодеградационните характеристики на щама в свободен и имобилизиран вид. При експериментите в биореактор с фиксиран слой биокатализатор  е постигната 86.44% редукция на ХПК и 55.34% редукция на БПК. Съдържанието на разтворими компоненти намалява значително. Експериментите с различна концентрация на клетките в биокатализатора показват, че 1.7-2.2 мг клетки в една частица имобилизиран биокатализатор са оптимални за ефективно пречистване на отпадни води при преработката на ориз.

up

КОНВЕРГЕНЦИЯТА НА БИОТЕХНОЛОГИЯТА И НАНОТЕХНОЛОГИЯТА KATO УСКОРИТЕЛ НА РАЗВИТИЕТО НА     БИОФИЛМОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                                                                    
Л. Николов, В. Маматаркова, С. Славчев, С. Стойчев
pdf EN (PDF 262k)

Резюме: Направен е опит за изясняване на някои съществуващи потенциални възможности, които предлага конвергенцията на биотехнологията с нанотехнологията. Това е извършено като е представена информация относно най-важните черти на  структурата на биофилмите. Съвременната терминология в биотехнологията и нанотехнологията  е уточнена и са въведени  някои нови понятия. Използвайки осъвременената терминология и представяйки динамиката на формиране и функциониране на биофилмите, са обсъдени главните основания за третирането на биофилмите като големи или сложни системи в термините на системния подход. Специално внимание е обърнато на самоорганизацията в биофилмовите системи и възможностите за интервенция в нейното развитие. На тази база са разгледани някои възможни „точки на конвергенция” на биотехнологията и нанотехнологията. Понятията от най-новата приета терминология като „нанобиотехнология” и „бионанотехнология” са обсъдени с цел определяне на по-точния термин, отразяващ конвергенцията на тези две модерни области на изследователска и развойна дейност в биофилмовите технологии.

up

МИКРОБИАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ТЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ БИОДЕГРАДАЦИЯ                          
В. Илин, Д. Коршунов, Н. Чувилская, Г. Доронина, Р. Марданов, Л. Мохамедиева, Н. Новикова, Л. Старкова, Е. Дешовая
pdf EN (PDF 96k)

Резюме: Във връзка с бъдещите пилотирани космически полети до Марс, проблемът с оползотворяването на отпадъците е особено остър. Поради спецификата на системите за жизнеобезпечаване на космонавтите на борда на космическия кораб липсва душ и за хигиенни нужди се използват основно салфетки и кърпи, които формират най-голямата част от отпадъците. Друга потенциална част от отпадъците представляват неподходящите за храна остатъци от растенията, отглеждани на борда, които обаче са лесно разграждащи се. Течните продукти от биодеградацията съдържат голямо количество разтворена органична материя и за това не са подходящи за директно подаване в системата за водоснабдяване. Тези продукти се пречистват с помощта на аеробни микробни асоциации, като пречистването е задоволително, особено за растителните отпадъци.

up

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОВИЯ СЪСТАВ В КОСМИЧЕСКИ УСТАНОВКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ: ПОДБОР НА CO2 СЕНЗОРИ ЗА КОСМИЧЕСКА ОРАНЖЕРИЯ СВЕТ-3                                                                     
С. Сапунова, Т. Иванова, П. Костов, Й. Найденов, И. Илиева, И. Дандолов

pdf EN (PDF 328k)
Резюме. Създаването на усъвършенствана Биологична система за осигуряване на живота, в която растенията играят съществена роля за запазване и поддържане на живота на астронавтите винаги е било основна мотивация и крайна цел на всички космически разработки. Малки установки за отглеждане на растения с различно ниво на автоматизация и контрол са разработвани и летяли на борда на Руската космическа станция МИР, Американските космически совалки и Международната космическа станция. Статията представя един обзор на системите за контрол на газовия състав на атмосферата в тези установки. Описани са целите и първите стъпки в изследователската работа по разработката на ново поколение Космическа оранжерия СВЕТ-3 акцентирайки върху канала за измерване на параметрите на въздушната среда, в която се развиват растенията. Изложени са съображенията при избора на датчици за измерване на СО2 и е направена сравнителна оценка на техническите характеристики на предлаганите датчици за СО2 с цел да се избере такъв, който в най-голяма степен да отговаря на изискванията.

up

МНОГОМЕРНО УПРАВЛЕНИЕ С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА НА ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ   
К. Даеш, Т. Дамак, А. Туми                                                                                                                                                           
pdf EN (PDF 203k)

Резюме: В статията се разглежда проблем за управление на нелинейна система, в която обектът за управление представлява денитрификационен процес за биологично пречистване на отпадни води. Управляваният биореактор е нелинейна и нестационарна система, при която е необходима робастна обратна връзка по състоянието. Теорията на системите с променлива структура (СПС) има голяма приложимост при наличие на неопределености в модела, параметричните смущения и вариации. Основният принос на статията се състои в проектирането на многомерна СПС за управление на денитрификационния процес. Използвани са два подхода: класическо и обобщено управление с променлива структура. Качествата на двата подхода са сравнени и илюстрирани чрез симулационни изследвания.

up

БИОГОРИВНИ КЛЕТКИ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ                                                                                          
К. Пенев, В. Пуркевич, Б. Бафчехсараи, Н. Гроубург, Д. Караманев
pdf EN (PDF 91k)

Резюме: На базата на обяснение на принципите на действие на биогоривните клетки е представен обзор на състоянието на проблемите в тази област. Показани са някои от най-важните постижения в развитието на тези устройства. Разгледани са най-съществените особености на функционирането им. Изключителната роля на биокатализатора е дискутирана. Типовете на анодите и катодите, както и на твърдите мембрани са разгледани подробно. На тази база са обсъдени най-важните технологични проблеми. Оценени са възможностите за използването на биогоривните клетки в пречистването на отпадни води и използването на други органични материали за суровини. Резултатите показват, обаче, че  количеството електрическа енергия,  което се получава е все още много малко за да се започне практическото им приложение. Главната цел на бъдещите изследвания е значително повишение на количеството добивана електроенергия.

up