EEEP 1/2007

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Редакционен коментар

И. Симеонов                                                        3

I. Човек и биосфера

Характеристика на дънните седименти от хипореала на река Искър

Л. Кендеров                                                      4

Изследване на хидрохимичните параметри на езерото Вая и тяхното влияние на количествeния състав на планктонните безгръбначни

Е. Ненова, С. Тишков, М. Шишиньова               13

II. Микроорганизми и околна среда

Структурен анализ на бактериалните и макробезгръбначните съобщества във връзка с химичните променливи на водата и утайките в централната част на басейна на р. Искър

Д. Първанов, Я. Топалова, И. Янева                    21

Ефект на антрахинон-2-сулфоната върху обезцветяването на Acid Black 1, ензимологичните и микробиологичните характеристики на реална активна утайка

М. Гръкова-Василева, Я. Топалова                               31

III. Технологии за пречистване

Технологии за пречистване на флуиди. Част 2..Технологичен стадий на деструкция на замърсителите. Взаимодействия на процеса на деструкция с апарата и работния режим.

Л. Николов, В. Маматаркова                                   41

IV. Биоинформатика и Биоавтоматика

Математическо моделиране на обгазяванетo на гр. Стара Загора със SO2 от ТЕЦ “Марица – Изток 2” (резултати и анализ)

И. Иванов, П. Павлов                                               53

V. Лесобиология и лесотехника

Структура и възобновителни процеси на естествени иглолистни екосистеми от северна Рила

Н. Стоянова, Д. Пандева, Д. Златунова,
М. Сиячич-Николич                                                  65

Разпространение на черна топола (Populus Nigra L.) по горното течение на р. Марица

Д. Пандева, Я. Найденов                                      71

Установяване падането на лавини чрез анализ на годишни пръстени на Pinus Peuce

М. Панайотов                                                             75