EEEP  1/2006

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционен коментар

И. Симеонов                                                               3

I. Човек и биосфера

Ентомопатогенните бактерии като средство за биологичен контрол

П. Мончева, М. Шишиньова                                     4

Има ли тенденция за по-чисто производство в Турция?

Е. Солакоглу, Н. Солакоглу                                     15

Биотестовете в екотоксикологията – съществуваща практика и проблеми

М. Любенова                                                            23

Биоакумулация на тежки метали в лисицата (Vulpes Vulpes l.) - зоомониторен вид за оценка състоянието на природната среда в
пп Витоша

М. Господинова, Г. Марков                                    31

II. Микроорганизми и околна среда

Биосинтетични възможности на антарктически актиномицетни щамове. I. Биосинтеза на протеолитични ензими

Д. Димитрова, П. Дорков, В. Атанасов, М. Нашар, Б. Гочева, П. Кабаджова-Христова             37

III. Технологии за пречистване

Особености на организацията на изследванията в областта на биопроцесното инженерство. Част 3. Приложение на системния подход в изучаването на биопроцесни системи с фиксиран филм

Людмил Николов                                                     45

Биодеградация на фенолни съединения със смесена култура от Аspergillus Аwamori и Trichosporon Cutaneum

И. Стоилова, А. Кръстанов, С. Гаргова                    60

IV. Лесобиология и лесотехника

Разпространение и основни еколого-биологични характеристики на видовете от род  Acer

Д. Пандева                                                                65

V. Национални и международни научни форуми

Възобновимите източници на енергия в Европа – науката в действие

Ерих Наиджили                                                         69

“Биогаз, екология и общата селскостопанска политика – шведският опит”, София, 9-10 май 2006 г.

Иван Симеонов                                                         75