Етика и злоупотреби при публикуването

ОТГОВОРНОСТИ

Отговорности на главния редактор
да действа обективно и справедливо при изпълнението на своите задължения, без дискриминация на основата на пол, сексуална ориентация, религиозни или политически убеждения, етнически или географски произход на авторите.
да действа по такъв начин, че статиите да се разглеждат и приемат единствено въз основа на научните им качества и без корупционно влияние.
да приеме и да следва разумни процедури в случай на оплаквания от етичен или конфликтен характер, в съответствие със Устава на Националното дружество за екологично инженерство и опазване на околната среда (НДЕИООС); да дава на авторите възможност да отговорят на всякакви претенции към тях. Всички претенции трябва да бъдат разгледани независимо от датата на одобряване на публикация; цялата документация трябва да се съхранява в архив.

Отговорности на рецензентите
да допринасят за процеса на оценяване и да съдействат за подобряване на качеството на предложената статия, като преглеждат ръкописите отговорно и обективно.
да пазят поверителността на всяка информация, предоставена от главния редактор или от автора.
да предупреждават главния редактор за всяка публикувана или предложена статия или доклад, които по същество са сходни с тази, която се разглежда.
да търси потенциални конфликти на интереси (финансови, институционални, по родство и други между рецензент и автор) и да предупреждава главния редактор за тях.


Отговорности на авторите
да поддържат точни записи на оригиналните данни, свързани с подадения ръкопис, и да предоставят или обезпечават достъп до тези данни при поискане; да депозират данните в подходящо хранилище или място за съхранение с цел споделяне и по-нататъшна употреба от други лица, когато това е разрешено от работодателя им.
да декларират, че предоставеният ръкопис не е публикуван другаде; когато части от съдържанието се припокриват с публикувано вече съдържание, то те са задължени да цитират тези източници.
да декларират, че всички данни в представения ръкопис са оригинални и да цитират съдържание, което е възпроизведено от други източници.
да получит разрешение за възпроизвеждане на съдържание от други източници.
авторите трябва да гарантират, че всички изследвания, включващи хора или животни, съответстват на международните, националните, местните и институционални закони и изисквания.
да декларират потенциални конфликти на интереси.
да уведомят незабавно главния редактор или редакционния съвет в случай на значителна грешка в публикацията; да сътрудничат с главния редактор и с издателя, за да бъде публикувано известие за грешка, добавка, поправка или при необходимост да се изтегли ръкописа.

Отговорности на Редакционната колегия и на НДЕИООС
Редакционната колегия и НДЕИООС гарантират, че рецензирането и одобряването на ръкописите за публикуване в списанието е съгласно посочените по-горе стандарти.
Редакционната колегия и НДЕИООС гарантират, че изцяло се придържат към принципите, описани по-горе.

________________________________________

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Идентифициране на неетично поведение
неетичното и некоректно поведение могат да бъдат идентифицирани и доведени до знанието на главния редактор по всяко време и от всекиго.
който информира главния редактор или издателя за такова поведение, трябва да предостави достатъчно информация и доказателства, за да започне разследване на случая; всички твърдения трябва да се приемат за основателни и да се третират по същия начин, докато се стигне до успешно решение на случая.

Разследване
решението за разследване се взима от главния редактор, който се консултира с редакционната колегия, ако е необходимо.
трябва да се съберат и предоставят доказателства, като се избягва разпространението на каквато и да е информация по случая до приключването му и приемането на решение.

Незначителни и по-сериозни нарушения
при незначителното нарушение проблемът може да бъде разрешен от главния редактор без да е необходимо да се консултира с редакцинната колегия - авторът обаче трябва да има възможност да отговори на всички твърдения по същество.
при по-сериозни нарушения главният редактор, след консултация с редакционната колегия или с Управителния съвет на НДЕИООС, трябва да вземе решение дали да се свърже с работодателите на автора за изясняване на случая, като проучи самите налични доказателства или проведе допълнителни консултации с ограничен брой експерти.

Други отговорности
рзговор с автора или рецензента, когато има неразбиране или неправилно прилагане на приетите етични стандарти.
силно мотивирано писмо до автора или рецензента, което описва неправомерното поведение и предупреждение за санкции при бъдещо такова поведение.
при по-сериозни нарушения, публикуване на официално известие в списанието в което подробно се посочва неправомерното поведение.
публикуване на информация в редакционната статия на списанието с подробно описание на нарушението.
официално писмо до работодателя на автора или на рецензента.
отказ за публикуване на предложената статия.

Home