ISSN 1311-8668 
    ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ECOLOGICAL ENGINEERING AND ENVIRONMENT PROTECTION
      BG ENG

  За списанието

Редакционна колегия Указания към авторите Абонамент

  година/книжка

     2019
             кн.2/2019
             кн.1/2019
     2018
             кн.4/2018
             кн.3/2018 
             кн.2/2018
             кн.1/2018
     2017

             кн.4/2017
             кн.3/2017     
             кн.2/2017 
             кн.1/2017
    2016
             кн.4/2016
             кн.3/2016
             кн.2/2016
             кн.1/2016
    
   2015

             кн.4/2015
             кн.3/2015

             кн.2/2015
             кн.1/2015
   2014
          кн.3-4/2014
             кн.2/2014
             кн.1/2014

   2013  
          кн.3-4/2013
             кн.2/2013
             кн.1/2013
   2012  
             кн.4/2012
             кн.3/2012
             кн.2/2012
             кн.1/2012
   2011  
             кн.4/2011
             кн.3/2011
             кн.2/2011
             кн.1/2011
   2010   
          кн.3-4/2010
             кн.2/2010
             кн.1/2010
   2009   
          кн.3-4/2009

             кн.2/2009
             кн.1/2009

   2008   
             кн.4/2008
          кн.2-3/2008
             кн.1/2008
   2007   
          кн.3-4/2007
             кн.2/2007
             кн.1/2007
   2006   
          кн.3-4/2006
             кн.2/2006
             кн.1/2006
   2005   
          кн.3-4/2005
             кн.2/2005
             кн.1/2005
   2004   
             кн.4/2004
             кн.3/2004
             кн.2/2004
             кн.1/2004
   2003
            кн. 4/2003
            кн. 3/2003
            кн. 2/2003
            кн. 1/2003
    2002
             кн.1/2002
    2001
             кн.1/2001

EEEP

         ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Списание "Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС)"(ISSN 1311-8668) се издава от 2001 г. като академично списание, в което след рецензиране се публикуват: научни и научно-приложни статии; обзорни материали по актуални научни проблеми и научни дискусии; нови тероретични и иновативни разработки; представят се международни и национални институции; отпечатват се рецензии на книги и друга информация, свързана с дейността на дружеството. От 2001 г. до сега са издадени 70 броя със статии на български и английски езици. Списанието е издание на "Националното дружество по екологично инженерство и опазване на околната среда", основано през 1997 г. в гр. София.

Годишно се издават 4 книжки по 5 печатни коли, формат 60 х 84 х 8.

Основните рубрики на списанието са: "Човек и биосфера", "Микроорганизми и околна среда", „Екологична биотехнология”, "Технологии за пречистване", "Биоинформатика и биоавтоматика", "Екологично и устойчиво земеделие", "Лесобиология", "Космически технологии и мониторинг на околна среда", "Нови разработки", "Национални и международни научни форуми". Освен постоянните, при определени случаи се откриват и нови рубрики, като например по конкретен важен за страната екологичен проблем или дискусии по значими постижения на национални или международни научни колективи. Рубриките се водят от членове на редколегията, която включва хабилитирани специалисти, между които един редовен член (академик), един дописен член на БАН  и 10 професори и доценти от български научни организации и университети, а също и 7 професори, изявени чуждестранни учени в тематичната област на списанието.

Списанието се разпространява у нас и в чужбина. То е предназначено за специалисти в областта на екологията и екологичното инженерство, изследователи от научни звена, преподаватели във висши учебни заведения, млади учени, докторанти и студенти.

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕТО

Издателят на списанието единствен притежава отговорността да определя кои от научните статии или материали, представени в списанието, трябва да бъдат  публикувани. За тази цел той упълномощава Редакционната колегия, която се ръководи от политиката на  Издателя и от законовите изисквания за репродуциране и липсата на плагиатство. Решението за публикуване се взема на заседание на Редакционната колегия на базата на предложенията на рецензентите. Рецензентите са анонимни и оценяват съдържанието на представените материали, като могат да правят забележки и предложения към авторите с оглед подобряване на качеството им. Авторите са задължени да представят оригинални материали, които не са публикувани преди това на какъвто и да е език.
Всеки вид на плагиатство представлява неетично поведение, което е недопустимо. Авторите трябва да попълват и изпратят по Е-майл съответна ДЕКЛАРАЦИЯ.

ПРОЦЕС НА РЕЦЕНЗИРАНЕ

Издателят следва процедурата за бързо оценяване с оглед значително намаляване на времето за предпечатна подготовка и публикуване. След първоначално оценяване от Главния редактор, ръкописите се изпращат на двама анонимни рецензенти, определени от Редакционната колегия или от Главния редактор. При необходимост броят на рецензентите може да бъде увеличен. Те се избират главно измежду членовете на Редакционната колегия, като един от тях е от чужбина.

Изисква се рецензентите да оценят следните качества на ръкописа: оригиналност, методология, приноси за областта, качество на представяне на резултатите, качество на резюмето и изводите, както и на реферирането публикации, цитирани в ръкописа. Рецензентите могат да приемат ръкописа, да го отхвърлят или да изискват корекции на стила или на съдържанието. Те изпращат рецензията си най-късно 30 дни след получаването на ръкописа. Решението за публикуване на даден ръкопис се взема на заседание на Редакционната колегия въз основа на получените рецензии.

Когато рецензентите изискват преработка на ръкописа и авторът/рите приемат критичните забележки и препоръки, направени от рецензентите, те следва и да върнат обратно в редакцията преработените версии в 7-дневен срок или съгласно изисканото време от Главния редактор. Новата версия на ръкописа се изпраща отново на рецензентите, които може да изискат нова преработка на материала.

Статиите и всички материали се изпращат по Е-майл на ecoleng@abv.bg

СЪГЛАСИЕТО ЗА РЕПРОДУЦИРАНЕ трябва да бъде подписано и изпратено по Е-майл.
         Списанието делегира правата за публикуване на авторите без ограничения.

Всички броеве на сп. ЕИООС се архивират в Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий".

   Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ISSN 1311–8668; eISSN 2367–8429 - от 2011 г.) се реферира и индексира в известни международни бази данни като DOAJ, CrossRef, EBSCO, ICI Journals Master List (Index Copernicus, ICV 2017=74.26), CiteFactor (CF IF 2018=2.9), WorldWideScience, Academic Resource Index (ResearchBib), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), TIB (Leibniz Information Centre for Science and Technology acting in the capacity of the German National Library of Science and Technology), ZDB (ZeitsriftenDatenBank), WorldWideScience, CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) и др.
        
Списанието притежава DOI от CrossRef и от 2017 година на всички статии, публикувани на английски език, се присвоява уникален DOI номер.

        Годишен абонамент може да бъде направен и в редакцията на списанието.

        Адрес на редакцията:

        НД "Екологично инженерство и опазване на околната среда"
        София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл.26
        тел.: 02 979 36 14
        E-mail: ecoleng@abv.bg
                                                                                                                                                 
       © 2019 EEEP                                                          The EEEP site and its metadata are licensed under CC BY